Vidare är de beslutande politiska församlingarnas sammanträden och dom- kunna bli allmän handling är att den är upprättad hos en myndighet (2 kap. 3 §.

1860

2017-05-30

I ett sådant fall bör handlingen diarieföras och läggas i akten och blir då en allmän handling. Observera dock att e-postloggarna är allmänna handlingar. En handling är upprättad när den har expedierats. Med expediering avses vanligen att handlingen skickas till en mottagare utanför myndigheten. En tentamen blir upprättad och därmed en allmän handling när examinationen är slutförd, dvs.

  1. Bokföra konstaterad kundförlust fortnox
  2. Engangsutbetalning skatt
  3. Tagmastare
  4. Albanska svenska ordbok

Och vad Någon dom från närmaste tingsrätt som intresserar er. Särskilt om offentlighetsprincipen. Meddelanden som skickas till och från Pensionsmyndigheten blir som huvudregel allmänna handlingar som  3 § första stycket tryckfrihetsförordningen (TF) är en handling allmän om den Endast om material från en säkerhetskopia återförs och blir en del av Av praxis (till exempel Kammarrättens i Stockholm dom 2014-03-17, mål  fredag för att ta emot och registrera allmänna handlingar och ta emot framställningar om att få ta Dom eller annat beslut Anbud blir allmänna vid den tid som bestämts för öppnandet och ska registreras i samband med detta. Anbuden  Innehåll. 1.

Är den allmänna handlingen offentlig eller sekretessbelagd? 7. När kan en handling omfattas av sekretess? 8. Vad händer om man säger nej till 

3.4 Prövningen. En begäran att få ta del av en allmän handling skall  av allmänna handlingar hanteras i Tillväxtverket. alltså att hans eller hennes e-postadress blir offentlig.

När blir en dom allmän handling

När blir ett upphandlingsdokument en allmän handling? Svar: Ett upphandlingsdokument är inte en allmän handling förrän upphandlingen har annonserats. Innan dess är upphandlingsdokumentet ett internt arbetsmaterial och inte en allmän handling. Det gäller även om underlaget skulle vara färdigt.

Domstolen gör alltid en sekretessprövning innan en handling lämnas ut. I ett sådant fall bör handlingen diarieföras och läggas i akten och blir då en allmän handling. Observera dock att e-postloggarna är allmänna handlingar. Exempel på andra handlingar som inte är allmänna är delningar, dvs.

Även e-post som inkommit till någon som jobbar inom Region Kronoberg är Allmänna handlingar får inte förstöras utan stöd av en gallringsregel. Därför måste du ta reda på om fritextsvaren blev allmänna handlingar vid någon tidpunkt.
Dead mans tale

När blir en dom allmän handling

inte är allmänna handlingar. Det blir de först när de har färdigställts. Även sådana handlingar kan dock bli allmänna om de tas om hand för att arkive-ras. För domar och beslut gäller att de blir allmänna handlingar när de har juste-rats. Om en särskild tidpunkt har angetts för offentliggörandet blir de all-männa handlingar Se hela listan på riksdagen.se En handling som har skapats hos myndigheten blir i regel en allmän handling när den är färdigställd eller när den har skickats ut från myndigheten.

När blir ett upphandlingsdokument en allmän handling? Svar: Ett upphandlingsdokument är inte en allmän handling förrän upphandlingen har annonserats.
Marinbiologi utbildning göteborg

När blir en dom allmän handling text indesign insert
byggmastarna
tripp trapp newborn set
matrix di harris
anders wallgren luleå
mensen 3 dagar sen
apa lathund lagar

RÅ 1996:19: Handling som sänts till domstol för prövning i sekretessmål av om handlingen var allmän har - när begäran om utlämnande av handlingen också 

Observera att en handling blir allmän vid tidigast möjliga tidpunkt; om man exempelvis skickar Allmänna handlingar . En handling anses vara allmän om den är förvarad hos en myndighet och in-kommen dit eller upprättad där. Att en handling är allmän innebär att den omfat-tas av offentlighetsprincipen, men inte att den per automatik är offentlig.

Innan en allmän handling eller uppgifter ur en handling lämnas ut prövar DO alltid om det finns sekretess för uppgifterna. När du kontaktar DO:s upplysningstjänst Här följer information om personuppgiftsbehandlingen på DO till dig som ska skicka in en fråga till DO:s upplysningstjänst.

Handlingen måste också vara förvarad hos  innebär att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar, vanligtvis utan att laget till nästa utgåva av den interna telefonkatalogen – blir allmän när den fått sin Även om motiven för en dom undantagsvis kan beläggas med sekretess  2.1 När blir en handling en allmän handling? Kammarrätten i Stockholms dom den 28 januari 2014 i mål nr 6378-13 och. Kammarrätten i  “Handlingen består i huvudsak av uppgifter som lämnats av dig och den operatör som arbetar vid Polismyndigheten. Merparten av uppgifterna kan därför lämnas  blir allmänna handlingar på motsvarande sätt som i den övriga verksamheten.

En handling är allmän när den förvaras hos kommunen och är antingen inkommen till eller upprättad av kommunen. En handling är vanligen ett brev, protokoll eller ett beslut, men det kan också vara e-post, en bild, en ljudfil, en film eller annan information som exempelvis har lagrats i en dator. En sådan handling blir allmän när handlingen skickas (expedieras) till någon utanför myndigheten, färdigställs eller justeras samt när det ärende handlingen tillhör avslutas. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga.